Dominee Holwerda: laat dit de allerlaatste kerst zijn!

Dominee Holwerda: laat dit de allerlaatste kerst zijn!

Ach en wee, wat kan het mij bedroeven om in de Decembermaand mijn zaterdagse boodschappen te moeten doen. De potsierlijke kerstballen (een heidens bijgeloof waarmee men boze geesten wil verdrijven) aan de plafonds. De vleesgourmetten die van de Geboorte des Verlossers een “gezellig familiefeest” moeten maken (bij ons thuis wordt er louter een extra vers uit de Schrift gelezen).

De kerstboom, een aanstootgevend fallussymbool met een piek die niets aan de verbeelding overlaat. Zelfs in vele kerken is zo’n gruwel te zien, waarover de Heiland reeds klare taal heeft gesproken:

Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort,
(die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.

Meer lezen

Stop nu toch met het bekritiseren van de Evangelische Omroep!

Stop nu toch met het bekritiseren van de Evangelische Omroep!

Oh zoete genadetijd, de gezegende dag dat wij de ‘Evangelische Omroep’ oprichtten! Ook ik was er destijds bij, in die toen nog zo weldadig kalme omgeving van Tull en ’t Waal.

Ik hoor u schrikken. ‘Maar dominee Holwerda, weet ge dan niet, dat de televisie satans voornaamste ingang is in de ziel der mensen? Hoe kon u hier toch ooit aan meewerken?’

Maar schrikt niet, noch weest bevreesd, geliefde kinderen: de EO was al die tijd een complot. Meer lezen

Dominee Holwerda: stel de boerkini verplicht voor iedereen

Dominee Holwerda: stel de boerkini verplicht voor iedereen

Bij alle kinderen van de Heere zijn de woorden van Paulus welbekend:

Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd.

En van dezelfde Apostel is het gebod:

Bidt zonder ophouden.

Brengen wij deze twee uitspraken met eenander in verband, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat alle dochters van Eva zonder ophouden met bedekt hoofd door het leven moeten gaan. Al biddend.

Aanvankelijk was ik derhalve verheugd toen mij een artikel over de boerkini onder ogen kwam.  Meer lezen

Klimaatopwarming, een vuige leugen van de satan!

Klimaatopwarming, een vuige leugen van de satan!

Ach en wee, ach en wee. De politieke unie van valse christenen, lieden die ‘Heere, Heere!’ roepen, maar tegen wien de Heiland zegt: ‘Ik heb u nochtans niet gekend’. De kooplieden van het genootschap dat winst maakt, geldelijke winst op het Woord van de Allerhoogste. Zij sloegen de handen ineen met een congres met de lasterlijke naam GroenGelovig en een “nieuwe Bijbel” met, oh Zaligmaker zie het ons niet aan, groen gekleurde letters.

Natuurlijk werken ook de satanskinderen van Jongbloed aan dit project mee. Eerder brachten de verleiders van Gods zwakkere schapen reeds de Vrouwenbijbel uit, hiermee suggererend dat de dochters van Eva, geholpen door bloemenblaadjes en roze geparfumeerde pagina’s, zelfstandig in staat zouden zijn de Bijbel te lezen ende begrijpen. Snoef, snoef! Ondergetekende zou erom kunnen lachen, ware het niet zo in en in triest, deels hogelijk gewaardeerde en grotendeels hopeloos verdoemde lezers.  Meer lezen

Internationale Vrouwendag, een gevaar voor de kerk

Internationale Vrouwendag, een gevaar voor de kerk

Acht maart, het is elk jaar weer een datum die voelt als een speer in mijn zijde. Wee en ach, acht maart, Internationale Vrouwendag. Als predikant van het onversneden christelijk geloof voel ik mij genoopt, een epistel te wijden aan het gevaar dat het feminisme vormt voor de kerk. Hoeveel vrome, godsvruchtige zielen hebben wij niet moeten zien zwichten voor de valse beloften van de emancipatiebeweging! Meer lezen

Dominee Holwerda: moderne theologen sollen met de hel

Dominee Holwerda: moderne theologen sollen met de hel

‘Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden’, zo waarschuwt Jakobus ons, en toch menen vele jonge theologen, dat zij geschikt zijn voor het ambt van leraar der gemeente en aan het strengere oordeel zullen ontkomen.

Wie is Alain Verheij dat hij de Here HEERE trotseert? ‘Wat gebeurt er als wij hemel en hel loslaten?’, vraagt hij op het randchristelijke weblog Zinvloed. Het antwoord is eenvoudig doch huiveringwekkend: u kunt de hel loslaten, maar de hel zal u nooit loslaten. Meer lezen