Stop nu toch met het bekritiseren van de Evangelische Omroep!

Oh zoete genadetijd, de gezegende dag dat wij de ‘Evangelische Omroep’ oprichtten! Ook ik was er destijds bij, in die toen nog zo weldadig kalme omgeving van Tull en ’t Waal.

Ik hoor u schrikken. ‘Maar dominee Holwerda, weet ge dan niet, dat de televisie satans voornaamste ingang is in de ziel der mensen? Hoe kon u hier toch ooit aan meewerken?’

Maar schrikt niet, noch weest bevreesd, geliefde kinderen: de EO was al die tijd een complot.

De EO was een test

Een complot van vrome mannen, die al die tijd deden alsof zij in de raad der goddelozen liepen (en zaten in de kring der spotters!). Maar zij deden slechts alsof, gelijk Koning David eerdaags, met een meer dan godvruchtige reden.

Wij wilden zien, wie er werkelijk tot het volk Gods behoorden. Wie zou de Here HEERE trouw blijven en zich zodoende verre houden van een wereld-gelijkvormige omroep? Ook als die zich als wolf in schaapsklederen vermomde, valselijk sprekende woorden van vrede en genade? Zij zijn de schapen, zij zijn het koren.

Wie zou zich laten verlokken, zijn vermeende uitverkiezing te verspelen en zich te verbinden met de Kijkbuis van Leviathan? Wie zou zwichten voor het richting het hellevuur hellende vlak, de brede weg van radio, ja zelfs televisie? Zij zijn de bokken, zij zijn het kaf dat verwaait als de Dorster de vloer gedorst heeft.

De EO is ons van Godswege gegeven om hun gloeiende kolen op het hoofd te stapelen.

Stop met deze ketterse kritiek op de EO!

Deze bescheiden dienstknecht Gods ziet de Evangelische Omroep zodoende als een zijner belangrijkste levenswerken. Door genade alleen. Waarlijk, ik heb de EO lief zoals de Heiland de zweep liefhad, waarmede hij den tempel placht te reinigen.

Bedroefd was ik dus, een appèl te moeten lezen van enkele opstandige jongelingen, hoogmoedig pochend met hun aardse titelen. En een strooien briefje van de dwalende ketters die zich baptisten noemen en zich daarmede reeds prijsgeven als afvalligen van de Eeuwige Ware Leer. Alzo ook de ‘zendeling’ (in werkelijkheid: Thaise boeddhist) Marten Visser met een Facebook-pagina.

Is dit werkelijk wat zij willen, in opstand komen tegen de Gezalfden des HEEREN, oude, gerespecteerde rechtvaardigen? Wee, wee! Het oordeel hunner zal strenger zijn dan dat van de inwoners van Nineve op de Jongste Dag.

Spoedig zullen wij het zien!

Juist in de apotheose van ons meesterplan, het Armageddon van deze heilsgeschiedenis, voeren wij deze strijd die niet tegen wereldse, doch tegen geestelijke machten is. Natuurlijk, zoals reeds door alle profeten voorzegd, met onvoorziene, heftige tegenstand van hen die zich uitgaven voor getrouwe discipelen.

De voleinding van ons levenswerk nadert. Dra is ons zijproject, de openlijk demonische IKON, eindelijk met de EO gefuseerd. Dra is mijn goede vriend Tom Mikkers, die zich decennia lang uit moest geven voor militant sodomiet en prediker van verdorven vrijzinnigheid, eindelijk in dienst van de EO getreden. Dra zullen de transseksuelen over het scherm rollen, om elk EO-lid definitief te ontmaskeren als gevallen engel, als valse profeet!

Nu is de Openbaring van alle dingen en zendt Hij zijn dienaren te rusten. Mij, de onwaardige dominee Holwerda. Andries Knevel, wien het bij tijd en wijle zo zwaar te moede was, dat hij het maar moest volhouden, dat nare typetje steeds te blijven spelen. Arjan Lock, die zich zelfs ten prooi liet vallen aan de o zo valselijk over overspel roddelende boulevardbladen.

Ja, de grazige weiden roepen ons toe, alwaar wij vredig grazen mogen onder Zijn goedkeurende herdersstaf.
Wee de bezwaarde half-gelovige, wee de zogenaamd kritische wederdoper die pogen zal, tussen het Leeuw en Zijn prooi te springen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *